خانه

بخشنامه ها

بخشنامه 14/5 جدید درآمد

ه) بخشنامه 14/5 جدید درآمد
با موضوع:
1- نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید دردست ( PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو ، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب ، پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
2- نحوه احتساب جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

بخشنامه 14/3 جدید درآمد دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان در قراردادهای مذکور

بخشنامه 14/3 جدید درآمد
با موضوع:
دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان در قراردادهای مذکور

بخشنامه 14/2 جدید درآمد اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

بخشنامه 14/2 جدید درآمد
با موضوع:
اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور

بخشنامه 14 جدید درآمد دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)

بخشنامه 14 جدید درآمد
با موضوع:
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)